متن شعر

روزن دل! آه چه خوش روزنی

روزن دل! آه چه خوش روزنی
عمرک یا نخلة هل تاذنی
روزن آن خانه اگر نیستی
کل سراج حدث ینطفی
هرچه کند چرخ مطوق بود
اتخذالحرص هنا مسکنا
دانه​ی دامست، چرا می​خوری؟!
شربة اهوائک مسمومة
سخته کمانیست، پس این کمین
قد نفد العمر وضاق​المدی
گر دو جهان ملک شود مرمرا
غیر سنا وجهک لا نشتهی
 
یا تو مگر روزن یار منی
نحو جنی غصنک کی نجتنی
پس تو ز چه روی چنین روشنی
غیرک یا اصلی یا معدنی
جز تو که بنیاد بقا می​کنی
دونک یا نفس فلا تسکنی
آهن سردست، چرا می​زنی؟!
حیلة اعدائک فی​المکمن
بر پر! چون تیر، چرا ایمنی؟!
خذ بیدالهالک یا محسنی
بی​تو گدایم، نشوم من غنی
ای وسوی عشقک لا نقتنی
تعداد دفعات مشاهده: 62