متن شعر

تا چند خرقه بردرم از بیم و از امید

تا چند خرقه بردرم از بیم و از امید
پیش آر جام آتش اندیشه سوز را
کشتی نوح را که ز طوفان امان ماست
آن زر سرخ و نقد طرب را بده که من
در حلقه ز آنچ دادی در حلق من بریز
بار دگر به آب ده این رنگ و بوی را
ز آبی که آب کوثر اندر هوای اوست
در عین آتشم چو خلیلم فرست آب
کوری چشم بد تو ز چشمم نهان مشو
در آفتاب روی خودم دار زانک من
 
درده شراب و واخرام از بیم و از امید
کاندیشه​هاست در سرم از بیم و از امید
بنما که زیر لنگرم از بیم و از امید
رخسارزرد چون زرم از بیم و از امید
کآخر چو حلقه بر درم از بیم و از امید
کاین دم به رنگ دیگرم از بیم و از امید
کاندر هوای کوثرم از بیم و از امید
کآزر مثال بتگرم از بیم و از امید
کز چشم​ها نهانترم از بیم و از امید
مانند این غزل ترم از بیم و از امید
تعداد دفعات مشاهده: 73