متن شعر

کاکل چه گنه دارد، دستش ز قفا واکن

کاکل چه گنه دارد، دستش ز قفا واکن
هر فتنه که می بینم در زیر سرزلف است

تعداد دفعات مشاهده: 182