متن شعر

من چو در گور درون خفته همی​فرسایم

من چو در گور درون خفته همی​فرسایم
نفخ صور منی و محشر من پس چه کنم
مثل نای جمادیم و خمش بی​لب تو
نی مسکین تو با شکرلب خو کرده​ست
چون نیابم مه رویت سر خود می بندم
 
چو بیایی به زیارت سره بیرون آیم
مرده و زنده بدان جا که تویی آن جایم
چه نواها زنم آن دم که دمی در نایم
یاد کن از من مسکین که تو را می پایم
چون نیابم لب نوشت کف خود می خایم
تعداد دفعات مشاهده: 47