متن شعر

هرچند که بر جزو بود کل غالب

هرچند که بر جزو بود کل غالب
باشد همه جزو کل خود را طالب

جزویست که کل خویش را ماند راست
بوطالب نعمه از علی بوطالب

تعداد دفعات مشاهده: 208