قصیده ها


لیست اشعار
در خرابات مجانین کن گذر
دگر چه شد که دلم بر کشید ناله زار
بسکه بر سر زدم ز فرقت یار
هیچ کاری نشد به تدبیرم
چون نام لب تو بر زبان رانم
شد از فروغ شاه صفی گلستان جهان

TotalRecords:6
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15