ابیات بازمانده قصیده ها


لیست اشعار
خواستم از لعل او دو بوسه و گفتم
همه نعیم سمر قند سر بسر دیدم
به حق آنکه مرا هیچ کس به جای تو نیست
سیاه چشما! مهر تو غمگسار منست
چه کنم دل که همه درد و غم من زدلست
طرب کنم که مرا جای شادی و طربست
باز یارب چونم از هجران دوست
مرا گر چو من دوستداری نباید
همی روی و من از رفتن تو ناخشنود
نگار من چو ز من صلح دیدو جنگ ندید
بوسه ای از دوست ببردم به نرد
سر زلف تو نه مشکست و به مشک ناب ماند
از بس شمار بوسه که دوش آن نگار کرد
این منم کز تو مرا حال بدین جای رسید
هندوی بد که ترا باشد و زان تو بود
شه زاولستان محمود غازی
بامدادان پگاه آمد بر بسته کمر
بهشت روی منا گر همی روی به سفر
عشق آتشیست کآب نیابد بر او ظفر
آزار داری ای یار زیرا که یک زمستان
تا کی بوداین شوخی و تاکی بود این جنگ
ندهم دل به دست تو ندهم
ای رفته من از رفتن تو باغم ودردم
خدای داند بهتر که چیست در دل من
نوبهارآمدو بشکفت بیکبار جهان
باغبان! زیر سرو بن منشین
چو روی تو نبود لاله بهاری نه
ای دوستی نموده و پیوسته دشمنی
ای جهانی ز تو به آزادی
ای ترک حق نعمت عاشق شناختی
گفتم چو به گرد سمنت سنبل کاری
ای عاشقان گیتی یاری دهید یاری
من بدین بیدلی و دوست بدین سنگدلی
بر وعده مرا شکیب فرمایی
لطفی اگرکنی به نگاهی چه می شود

TotalRecords:35
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15