درتعصب گوید


لیست اشعار
ای گرفتار تعصب مانده
چون عمر پیش اویس آمد به جوش
چونک آن بدبخت آخر از قضا
مصطفا جایی فرود آمد به راه
خورد بر یک جایگه روزی بلال
گر علی بود و اگر صدیق بود
زو یکی پرسید کای صاحب قبول
سید عالم بخواست از کردگار

TotalRecords:8
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15