جنگ تهمورث با دیوها


لیست اشعار
گوش کن ای بلبل شیرین سخن
چون برامد آدمیزاد از کمین
بود با اهریمنان دانش‌فزون
حربهٔ مردم فلاخن بود و سنگ
شب‌رسید و مهر روشن شد نهان
در بر بانو، زن و مردی فقیر
از پری بانو، رسولی ارجمند
پیشکار اهرمن دیو فریب
دید تهمورث چو بر آن دوکنیز
...

TotalRecords:10
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15