بخش پانزدهم


لیست اشعار
درآمد پنچمین فرزندِ هشیار
پدر گفتش چرا ملکت بکارست
مگر محمود می‌شد در شکاری
مگر می‌رفت شیخی کاردیده
بسنجر گفت غزّالی که ای شاه
مگر محمود می‌شد با سپاهی
مگر می‌رفت محمود جهاندار
حکیمی دید ذوالقرنین در راه
جهان را پادشاهی پاک دین بود
نشسته بود ابراهیمِ ادهم
مگر محمود می‌شد با سپاهی
مگر شد سنجر پاکیزه اوصاف
برای درمنه برخاست آن پاک
مگر یک روز محمود نکو روی

TotalRecords:14
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15