مفرد ها


لیست اشعار
هجرت ز وصل غیر خبر میدهد مرا
از آن هجران کند با من مدارا
فیض عجبی یافتم از صبح ببینید
زلفش بخط سپرد رضی عهد دلبری
زلفش به بستر مرگ از تغافلت
دامن هر دو جهان از کف غم برهانم
قید و اطلاق دلم سوخت ندانم چکنم
جز غم عشق بهر چیز که در ساخته‌ای
ای کبوتر تو که سر پنجهٔ شاهینت نیست

TotalRecords:9
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15