ما هیچ ما نگاه


لیست اشعار
ای شور ای قدیم
نزدیک دورها
وقت لطیف شن
اکنون هبوط رنگ
از آب ها به بعد
هم سطر هم سپید
اینجا پرنده بود
متن قدیم شب
بی روزها عروسک
چشمان یک عبور
تنهای منظره
سمت خیال دوست
اینجاهمیشه تیه
تا انتهای حضور

TotalRecords:14
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15