مسمط ها


لیست اشعار
خیزید و خز آرید که هنگام خزانست
آمد نوروز هم از بامداد
نوروز بزرگم بزن ای مطرب، امروز
بوستانبانا امروز به بستان بده‌ای؟
سبحان‌الله جهان نبینی چون شد
باز دگر باره مهر ماه در آمد
آمد بانگ خروس مؤذن میخوارگان
آمد بهار خرم و آورد خرمی
بوستانبانا! حال و خبر بستان چیست
آب آنگور بیارید که آبانماهست
شاد باشید که جشن مهرگان آمد

TotalRecords:11
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15