فصل سوم و چهارم


لیست اشعار
آن غریبان منزل دنیی
جنت قرب جای ایشان است
آنکه ایشان برو نظر کردند
بود معروف زاده‌ای عاقل
«انما العاشقون مذبوحون»
هر دلی کان به عشق مایل نیست
هر که بر خوان این هوس خام است
آن شنیدی که عاشقی جانباز

TotalRecords:8
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15