بخش اول


لیست اشعار
جهان گر دیده‌ای گم کرده یاری
پدر گفتش زهی شهوت پرستی
زنی بودست با حسن و جمالی

TotalRecords:3
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15