پادشاهی خسرو پرویز


لیست اشعار
چوگستهم وبندوی به آذرگشسپ
چو خسرو نشست از برتخت زر
چو پنهان شد آن چادر آبنوس
چوبشنید بهرام کز روزگار
رسیدند بهرام و خسرو بهم
چوخواهرش بشنید کامد ز راه
وزان روی شد شهریار جوان
وزین روی بنشست بهرام گرد
ز لشکر گزین کرد بهرام شیر
وزان جایگه شد به پیش پدر
چوبهرام رفت اندر ایوان شاه
چوروی زمین گشت خورشید فام
چو خورشید خنجر کشید از نیام
چوپیدا شد آن چادر قیرگون
همی‌بود بندوی بسته چو یوز
همی‌تاخت خسرو به پیش اندرون
چو بگذشت لشکر بران تازه بوم
ببود اندر آن شهر خسرو سه روز
چوآمد بران شارستان شهریار
دبیر جهاندیده را پیش خواند
ز بیگانه قیصر به پرداخت جای
چوقیصر نگه کرد و نامه بخواند
هم آنگه یکی نامه بنوشت زود
چو آن نامه نزدیک خسرو رسید
چو خورشید گردنده بی‌رنگ شد
بدو گفت قیصر که جاوید زی
وزان پس چو دانست کامد سپاه
بهشتم بیاراست خورشید چهر
چوآمد به بهرام زین آگهی
بیامد به نزدیک چوبینه مرد
چوخورشید برزد سراز تیره کوه
چو بر زد ز دریا درفش سپید
هم آنگه ز کوه اندر آمد سپاه
چو خورشید روشن بیاراست گاه
ازین سوی خسرو بران رزمگاه
دگر روز خسرو بیاراست گاه
بخراد برزین بفرمود شاه
مرا سال بگذشت برشست و پنج
کنون داستانهای دیرینه گوی
چوشب دامن تیره اندر کشید

TotalRecords:76
rPP:40
TotalPageCount:2
CurrentPage:1
PageNumberLength:15