مظهر


لیست اشعار
گهنکارم ز فعل خود گنه کار
شه من در خراسان چون دفین شد
به اوّل سه کتب تقریر کردم
خداوندا دلم آزاد گردان
سخنها دارم از سرّ معانی
ترا در علم معنی راه دادند
بدان خود را و خود را کن فراموش

TotalRecords:7
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15