دل مادر


لیست اشعار
بود در بصره جوانی ز اعراب
خواستگار آمد و با رنج دراز
پیرزن صبر نمودی به جفاش
بیشه‌ای بود در آن نزدیکی
شد سوار شتر آن کهنه حریف
شیرمردی ز سواران دلیر
هاتفی گفت که ابرام بنه
ای پسر مادر خود را مازار

TotalRecords:8
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15