بابُ سماعِ الشّعر و ما یتعلّق به


لیست اشعار
در جمله شنیدن شعر مباح است، و پیغامبر صلّی اللّه علیه و سلّم شنیده است و صحابه رضوان اللّه علیهم گفته‌اند و شنیده.

TotalRecords:1
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15