قصیده ها


لیست اشعار
خوش خلعتی است جسم ولی استوار نیست
مرد همه جا سر کار به
کوس شه خالی و بانک غلغلش درد سر است
زهی ملک خوش چون دو سلطان یکی شد
منت ایزد را که شه بر تخت سلطانی نشست
شکر گویم که به توفیق خداوند جهان

TotalRecords:6
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15