پند نامه


لیست اشعار
حمد بی حد آن خدای پاک را
سید الکونین ختم المرسلین
آن امامانی که کردند اجتهاد
پادشاها جرم ما را در گذار
عاقل آن باشد که او شاکر بود
ای برادر گر تو هستی حق طلب
هرکه باشد اهل ایمان ای عزیز
اصل ایمان هست شش چیز ای وحید
چار خصلت ای برادر در جهان
چارچیز آمد بزرگی را دلیل
چارچیزست ای برادر با خطر
شد دلیل نیک بختی چار چیز
عافیت را گر بجویی ای عزیز
گر ترا عقلست با دانش قرین
چارچیز آثار بدبختی بود
گر همی خواهی که گردی سر بلند
نفس نتوان گشت الا با سه چیز
فقر خود را پیش کس پیدا مکن
سر چه آرایی بدستار ای پسر
چارچیز آمد نشان ابلهی
از بلا نارسته گردی ای عزیز
هر کرا عقلست ودانش ای عزیز
هست بی شک رستگاری در سه چیز
باش دایم ای پسر با یاد حق
بر همه کس نیک باشد چارچیز
چارچیز دیگر ای نیکو سرشت
چار چیز آمد نشان مدبری
چارچیز آمد بزرگ و معتبر
ای پسر هر کس که دارد چارچیز
چارچیز ای خواجه کم دارد بقا
چارچیز از چار دیگر شد تمام
چارچیز است آنکه بعد از رفتنش
حاصل آید چارچیز از چارچیز
چارچیزت بردهد از چار چیز
آدمی را چارچیز آرد شکست
چارچیز است از خطاها ای پسر
چارچیز است از عطاهای کریم
می‌فزاید عمر مرد از چارچیز
عمر مردم را بکاهد پنج چیز
دور شو از پنج خصلت ای پسر

TotalRecords:79
rPP:40
TotalPageCount:2
CurrentPage:1
PageNumberLength:15