بخش نوزدهم


لیست اشعار
ششم فرزند آمد دل پر اسرار
پدر گفتش که حرصت غالب آمد
عطا گفتست آن مرد خراسان
مگر روح الله آن شمع دلفروز
چنین گفتست نوشروانِ عادل
چنین دادست صاحب شرع فتوی
چنین گفتست آن پاکیزه گوهر
چنین گفتست عبّاسه که دینی
چنین کردند اصحاب ولایت
مگر یحیی معاذ آن مردِ محرم
یکی پرسید ازان دانای فتوی
یکی شه زادهٔ خورشید فر بود
نوشته در قصص اینم عیان بود
پسر را گفت حلّاج نکوکار
چنین نقلست در توراة کان کس
بزرگی بود می‌گفت و شنود او

TotalRecords:16
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15