قطعه ها


لیست اشعار
عزم وداع کرد جوانی به روستای
عزم وداع کرد جوانی به روستای
فقیر کوری با گیتی آفرین می گفت
فقیر کوری با گیتی آفرین می گفت
دیگران از صدمه اعدا همی نالند و من
دیگران از صدمه اعدا همی نالند و من
تو ای بی بها شاخک شمعدانی
تو ای بی بها شاخک شمعدانی
یاری از ناکسان امید مدار
یاری از ناکسان امید مدار
رهی بگونه چون لاله برگ غره مباش
رهی بگونه چون لاله برگ غره مباش
اعرابئی به دجله کنار از قضای چرخ
اعرابئی به دجله کنار از قضای چرخ
من نگویم ترک آیین مروت کن ولی
من نگویم ترک آیین مروت کن ولی
خویشتن داری و خموشی را
خویشتن داری و خموشی را
در دام حادثات ز کس یاوری مجوی
در دام حادثات ز کس یاوری مجوی
سراینده ای پیش داننده ای
سراینده ای پیش داننده ای
حادثات فلکی چون نه به دست من و توست
حادثات فلکی چون نه به دست من و توست
آن نواساز نو آیین چو شود نغمه سرای
آن نواساز نو آیین چو شود نغمه سرای
پاس ادب به حد کفایت نگاه دار
پاس ادب به حد کفایت نگاه دار
اگر ز هر خس و خاری فراکشی دامن
اگر ز هر خس و خاری فراکشی دامن
هر چه کمتر شود فروغ حیات
هر چه کمتر شود فروغ حیات

TotalRecords:32
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15