چهارپاره‌ها


لیست اشعار
از بر این کرهٔ پست حقیر
بیایید ای کبوترهای دلخواه
سیصد و شصت و پنج‌ و ربعی روز
شاه انوشیروان به موسم دی
برشو ای رایت روز از در شرق
در دهر بزرگ یادگاری

TotalRecords:6
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15