مستزادها


لیست اشعار
اهلا و سهلا ای نسیم بهار
با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست
عیدنوروزاست هر روزی به ما نوروز باد
از عوام است هرآن بد که رود بر اسلام
از خواص است هر آن بد که رود بر اشخاص
این دود سیه فام که از بام وطن خاست
ای مردم ایران همگی تند زبانید
سرمدا! شعری که گفتی خوب بود

TotalRecords:8
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15