بخش سی و دوم


لیست اشعار
سالک آمد پیش موسی ناصبور
میرزادی بود بس خورشید چهر
نوح منصور آن شهشنشاه جهان
گشت مجنون در بیابانی مقیم
گفت چون یعقوب بر عزم سفر
یک شبی محمود شاه حق شناس

TotalRecords:6
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15