چشم ها و دست ها


لیست اشعار
رقص اموات
شب در کشتزاران
درود بر شب
دیوانه
محبوس
مرگ پرنده
يادبودها
پرده ی ناتمام
سرگذشت
در چشم دیگری
از درون شب
ناله ای در سکوت
بر گور بوسه ها
چشم ها و دست ها
در هرچه هست و نیست
هوس ها
مرداب
ملال تلخ
طغیان
گمراه
سرود خشم
خوشه های تلخ
برف و خون
ویرانه ی قرون
تک درخت
شب بیمار
ياد دوست
ياد ونيز
دیگر نمانده هیچ
دو در

TotalRecords:30
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15