فصل هفتم


لیست اشعار
ما مقیم آستان توایم
گر ز شمعت چراغی افروزیم
تا غمت با من آشنایی کرد
یکی از عاشقان جمالت را

TotalRecords:4
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15