کیقباد


لیست اشعار
به شاهی نشست از برش کیقباد
چو رستم بدید آنک قارن چه کرد
برفت از لب رود نزد پشنگ
سپهدار ترکان دو دیده پرآب
وزانجا سوی پارس اندر کشید

TotalRecords:5
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15