مسمط ها


لیست اشعار
بنفشه رسته از زمین به طرف جویبارها
مگر باز بر فروخت گل از هر کنار نار
جهان فرتوت باز جوانی از سرگرفت
باز برآمد به کوه رایت ابر بهار
بت سادهٔ رفیق بط بادهٔ رحیق
الا که مژده می‌برد به یار غمگسار من

TotalRecords:6
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15