زمستان


لیست اشعار
ياد
نغمه ی همدرد
ارمغان فرشته
خفته
بی سنگر
شعر
سترون
در میکده
هر جا دلم بخواهد
نظاره
به مهتابی که به گورستان می تابید
آخرین
سگها و گرگها
فراموش
فریاد
مشعل خاموش
اندوه
قصه ای از شب
مرداب
برای دخترکم لاله و آقای مینا
زمستان
گزارش
جرقه
لحظه
روشنی
گرگ هار
بیمار
فسانه
داوری
آب و آتش
پاسخ
سرود پناهنده
لحظه ی دیدار
پرنده ای در دوزخ
پند
آواز کرک
چاووشی
هستن
باغ من
شکار ( یک منظومه )

TotalRecords:40
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15