شرق اندوه


لیست اشعار
روانه
هلا
پادمه
چند
هایی
شکپوری
نه به سنگ
و
نا
پا راه
شیطان هم
شورم را
boodhi
گزار
لب آب
هنگامی
تا
تنها باد
تراو
وید
و شکستم و دویدم و فتادم
نیایش
به زمین
و چه تنها
تا گل هیچ

TotalRecords:25
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15