باب چهل و نهم: در سخن گفتن به زبان پروانه


لیست اشعار
پروانه به شمع گفت: ای در سر سوز
پروانه به شمع گفت: چند افروزی
پروانه به شمع گفت: «از روزِ نخست
پروانه به شمع گفت: عیدِ تو خوش است
پروانه به شمع گفت: یارم باشی
پروانه به شمع گفت: من بیش از تو
پروانه به شمع گفت: چون خوش افتاد
پروانه به شمع گفت: کیفر بردیم
پروانه به شمع گفت: گرینده مباش
پروانه به شمع گفت: میسوزم خویش
پروانه به شمع گفت: میسوزم زار
پروانه به شمع گفت: چندی سوزم
پروانه به شمع گفت: آخر نظری
پروانه به شمع گفت: کم سوز مرا
پروانه به شمع گفت: دمسازی من
پروانه به شمع گفت: غم بیشستی
پروانه که شمع دلگشایش افتاد
چون شمعِ جمال خود به پروانه نمود

TotalRecords:18
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15