باب سوم: در فضیلت صحابه رضی الله عنهم اجمعین


لیست اشعار
صدری که به صدق، صدر ثقلین او بود
آن پیشروی، که شرع از او نام گرفت
ای آن که حیا و حلم، قانون تو بود
صدری که گلِ طارمِ معنی او رُفت
ای ماه ز حسن خلق تو یافته بهر
ای گوهر کانِ فضل و دریای علوم

TotalRecords:6
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15