بیان وادی استغنا


لیست اشعار
بعد ازین وادی استغنا بود
در ده ما بود برنایی چو ماه
یوسف همدان که چشم راه داشت
دیده باشی کان حکیم بی خرد
گفت مردی مرد را از اهل راز
آن مگس می‌شد ز بهر توشه‌ای
بود شیخی خرقه پوش و نامدار
آن مریدی شیخ را گفت از حضور

TotalRecords:8
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15