سی‌مرغ در پیشگاه سیمرغ


لیست اشعار
زین سخن مرغان وادی سر به سر
گفت مجنون گر همه روی زمین
جملهٔ پرندگان روزگار
یوسفی کانجم سپندش سوختند
گفت چون در آتش افروخته
پادشاهی بود عالم زان او

TotalRecords:6
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15