بخش چهارم


لیست اشعار
پسر گفتش دلم حیران بماندست
بهندستان یکی را کودکی بود
وزیری را یکی زیبا پسر بود
در افتادند در شهری سپاهی
یکی شهزاده چون مه پارهٔ بود
مگر محمود با پنجه سواری

TotalRecords:6
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15