رباعی ها


لیست اشعار
دیروز که در سرای عالی بودی
گر همت من دل به جهان برنهدی
هر شب بت من به وقت باد سحری
کویی که درو مست و بهش درگذری
ای شب چو ز نالهای من بی‌خبری
دل سیر نگرددت ز بیدادگری
با دلبرم از زبان باد سحری
ای دل بنشین به عافیت کو داری
مسعود قزل مست نه‌ای هشیاری
گفتی که به هر قطعه مرا هر باری
ای دل به غم عشق بدین دشواری
بر سنگ قناعت ار عیاری داری
در بنده به دیدهٔ دگر می‌نگری
چون چنگ خودم به عمری ار بنوازی
چون چنگ خودم به عمری ار بنوازی
چون چنگ خودم به عمری ار بنوازی
چون چنگ خودم به عمری ار بنوازی
چون چنگ خودم به عمری ار بنوازی
چون چنگ خودم به عمری ار بنوازی
چون چنگ خودم به عمری ار بنوازی
چون چنگ خودم به عمری ار بنوازی
چون چنگ خودم به عمری ار بنوازی
چون چنگ خودم به عمری ار بنوازی
چون چنگ خودم به عمری ار بنوازی
چون چنگ خودم به عمری ار بنوازی
چون چنگ خودم به عمری ار بنوازی
چون چنگ خودم به عمری ار بنوازی
چون چنگ خودم به عمری ار بنوازی
چون چنگ خودم به عمری ار بنوازی
چون چنگ خودم به عمری ار بنوازی
چون چنگ خودم به عمری ار بنوازی
چون چنگ خودم به عمری ار بنوازی
چون چنگ خودم به عمری ار بنوازی
چون چنگ خودم به عمری ار بنوازی
چون چنگ خودم به عمری ار بنوازی
چون چنگ خودم به عمری ار بنوازی
چون چنگ خودم به عمری ار بنوازی
چون چنگ خودم به عمری ار بنوازی
چون چنگ خودم به عمری ار بنوازی
چون دیده فرو ریخت به رخ بینایی

TotalRecords:444
rPP:40
TotalPageCount:12
CurrentPage:11
PageNumberLength:15