رباعی ها


لیست اشعار
ای محنت هجر بر دلم سرنایی
با دل گفتم گرد بلا می‌پویی
صورت‌گر فطرت ننگارد چو تویی
ای نامتحرک حیوانی که تویی

TotalRecords:444
rPP:40
TotalPageCount:12
CurrentPage:12
PageNumberLength:15