رباعی ها


لیست اشعار
آن ماه که ماه نو سزد یارهٔ او
ای راحت آن نفس که جان زد با تو
رفتم چو نماند هیچ آبم بر تو
دستی نه که گستاخ بکوبد در تو
گر هیچ سعادتم رساند بر تو
دل هرچه ز بد دید پسندید از تو
آن صبر که حامی منست از غم تو
دورم ز قرار و خواب از دوری تو
جان درد تو یادگار دارد بی‌تو
دست تو که جود در سجود آید ازو
آن دل که نشان نیست مرا در بر ازو
آن بت که به دست غم گرفتارم ازو
کسری که کمان عدل او کرد به زه
چون باز کنی ز زلف پرتاب گره
ای نحس چو مریخ و زحل بی‌گه و گاه
با روز رخ تو گرچه ای روت چو ماه
از بهر هلال عید آن مه ناگاه
با من به سخن درآمد امروز پگاه
بر من در محنت و بلا باز مخواه
ای امر تو ملک را عنان بگرفته
ای لشکر تو روی زمین بگرفته
دی طوف چمن کرده سه چاری خورده
آیا که مرا تو دست گیری یا نه
در راه فرید کاتب فرزانه
ای فتنهٔ روزگار شب‌پوش منه
مریخ به خنجر تو جوید فتوی
پایی که مرا نزد تو بد راهنمای
در مرتبه از سپهر پیش آمده‌ای
بر چرخ همیشه هم‌عنان رانده‌ای
زان شب که نشستیم به هم با طربی
عمزاد و عمزاد خریدند بری
دوش ارنه وقارت به زمین پیوستی
دوش از سر درد نیستی در مستی
گر دل پی یار گیردی نیکستی
گر شعر در مراد می‌بگشادی
ای دل تو بسی که از غمش خون خوردی
با دل گفتم گرد بلا می‌گردی
در کفر گریزم ار تو ایمان گردی
دی در چمن آن زمان که طوفی کردی
جانا بر نور شمع دود آوردی

TotalRecords:444
rPP:40
TotalPageCount:12
CurrentPage:10
PageNumberLength:15