رباعی ها


لیست اشعار
پیراهن گل دریده شد بر تن گل
صف زد حشم بهار پیرامن گل
تاب رخ یار من نداری ای گل
آنم که ندانم نه وجود و نه عدم
دردا که فرو شد لب شادی را غم
ای گوهر تو اصل طفیل آدم
چرخا زحلت نحس‌ترست یا بهرام
ای زیر همای همتت چرخ مدام
رفتم چو نبود بیش از این جای مقام
از مشرق دست گوهر آل نظام
دل فرق نمی‌کند همی دانه ز دام
هر مرحله‌ای که رخت برداشته‌ام
با یاد تو ای ریخته عشقت آبم
بختی نه کزو نصیب جز غم یابم
من غره به گفتار محال تو شدم
دی کرد وداع بر جناح سفرم
روزی که به حیلت به شب تیره برم
زلف تو دلم برد و به جان در خطرم
سودای تو بیرون شده یکسر ز سرم
چون روی ندارم که به رویت نگرم
ای دل ز فلک چرا نیوشی آزرم
آخر ز تو چون روی به خون تر دارم
از غم صدف دو دیده پر در دارم
در کوی غمت هزار منزل دارم
راز تو ز بیم خصم پنهان دارم
نه در غم عشق یار یاری دارم
ای دل ز وصال تو نشانی دارم
من با تو که عشق جاودانی دارم
نام تو نویسم ار قلم بردارم
در کار تو هر روز گرفتارترم
بفروختمت سزد به جان باز خرم
من بنده که کمتر سگ کویت باشم
بینم دل خویش گر دهانت اندیشم
خوار و خجلم خوار و خجل باد دلم
بر چرخ رسید از تو دم سرد دلم
ای خورده به واجبی چو مردان غم علم
پر شد ز شراب عشق جانا جامم
در خدمت تست عقل و هوش و جانم
ای دل چو به غمهای جهان درمانم
شبها چو ز روز وصل او یاد کنم

TotalRecords:444
rPP:40
TotalPageCount:12
CurrentPage:8
PageNumberLength:15