قصیده ها


لیست اشعار
بر آمد پیلگون ابری ز روی نیلگون دریا
نیگلون پرده برکشید هوا
دوست دارم کودک سیمین بربیجاده لب
تا ببردی از دل و از چشم من آرام و خواب
سپیده دم که هوا بر درید پرده شب
چو سیر گشت سر نرگس غنوده ز خواب
باغ دیبا رخ پرند سلب
روزه از خیمه ما دوش همی شد بشتاب
ز آفتاب جدا بود ماه چندین شب
ای ملک گیتی گیتی تر است
ای فعل تو ستوده و گفتارهات راست
گر چون تو بترکستان ای ترک نگاریست
ای وعده تو چون سر زلفین تو نه راست
من ندانم که عاشقی چه بلاست
ترک من بر دل من کامروا گشت و رواست
دل آن ترک نه اندر خور سیمین بر اوست
همی تا خسرو غازی خداوند جهان باشد
یمین دولت شاه زمانه با دل شاد
چندانکه جهانست ملک شاه جهان باد
خسرو می خواست هم از بامداد
ای همه ساله زخوی تو دل سلطان شاد
هر روز مرا عشق نگاری بسر آید
هر که بود از یمین دولت شاد
ای دل من ترا بشارت داد
عاشقانرا خدای صبر دهاد
ای پسر گردل من کرد همی خواهی شاد
ای دل میر اولیا بتو شاد
از باغ باد بوی گل آورد بامداد
گر نه آیین جهان از سر همی دیگر شود
قوی کننده دین محمد مختار
بفرخنده فال و بفرخنده اختر
هر سپاهی را که چون محمود باشد شهریار
مرا، دی عاشقی گفت ای سخنور
بهار تازه دمید ای بروی رشک بهار
فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر
ای مبارک پی جهاندار و همایون شهریار
ای ز کار آمده و روی نهاده بشکار
ای آنکه همی قصه من پرسی هموار
بخندد همی باغ چون روی دلبر
سال و ماه نیک و روز خرم و فرخ بهار

TotalRecords:216
rPP:40
TotalPageCount:6
CurrentPage:1
PageNumberLength:15