ناظر و منظور


لیست اشعار
زهی نام تو سر دیوان هستی
ایا مدهوش جام خواب غفلت
خداوندا گنهکاریم جمله
رقم سازی که این زیبا رقم زد
شبی چون روز شادی عشرت افزای
از آنرو صبح این روشندلی یافت
شبی سامان ده سد ماتم وغم
چو این گنج هنر ترتیب دادم
دلا برخیز تا کنجی نشینیم
نوا پرداز قانون فصاحت
دبیر مکتب نادر بیانی
چنین گفت آن ادیب نکته پرداز
چو آن زرین قلم از خانهٔ زر
چو طفل روز رفت از مکتب خاک
اسیر درد شبهای جدایی
سفر سازندهٔ این طرفه صحرا
حدا گویندهٔ این طرفه محمل
گهر پاشی که این گوهر گزین کرد
فسون سازی که این افسون نماید
سوار رخش تاز دشت دعوی
سمند ره نورد این بیانان
صف آرایندهٔ این طرفه لشکر
سلاسل ساز این فرخنده تحریر
نوا آموز این دلکش ترانه
ز ره پیمای این صحرای دلگیر
به جست و جوی آن مجنون گمنام
برد ره نکته ساز معنی اندیش
دلا بر عکس ابنای زمان باش
عروس نظم را جویای این بکر
چنین از یاری کلک جوانبخت
بحمدالله که گر دیدیم رنجی

TotalRecords:31
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15