مرثیه ها


لیست اشعار
وجود عاریتی دل درو نشاید بست
دردی به دل رسید که آرام جان برفت
به اتفاق دگر دل به کس نباید داد
به هیچ باغ نبود آن درخت مانندش
دل شکسته که مرهم نهد دگربارش؟
آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین
غریبان را دل از بهر تو خونست

TotalRecords:7
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15