مسمط ها


لیست اشعار
ای کودک زیبا سلب سیمین بر و بیجاده لب
المستغات ای ساربان چون کار من آمد به جان
حادثهٔ چرخ بین فایدهٔ روزگار

TotalRecords:3
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15