بابُ سماعِ الاصوات و الالحان


لیست اشعار
قوله، علیه السّلام: «زَیِّنُوا أصواتَکُم بِالقُرانِ. بیارایید آوازها را به خواندن قرآن.»

TotalRecords:1
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15