شام بازپسین


لیست اشعار
بی هیچ پاسخی
بامدادی - 1
بامدادی - 2
در نومیدی
نیزه ای در هوا
رازی میان ما
پیش از غروب
خورشید واژگون
پرواز
خرمن
آهنگ خزانی
دری به جنون
فتنه ای در شام
رندانه
خطی در انتهای افق
شهابی در تاریکی
صدایی در شب
غروبی در شمال
در نور چراغ
دورنمای شهر
شاعر
اسب ،‌هواپیما ،‌رودکی و من
از بهشت ، با حوا
سنگی به شکل دل
عریضه
از دور و از نزدیک و از دور
توفان نوح
شام بازپسین
مکث عکس
دعایی در طلوع
تصویر دیگر
چراغی در شب دریا
در باغ سبز
خطبه ای برای آب
نقشه ی طبیعی
شبی در کارگاه تندیسگر
فصل پنجم
خانه تکانی
خطبه ی نوروزی
سفید و سیاه

TotalRecords:48
rPP:40
TotalPageCount:2
CurrentPage:1
PageNumberLength:15