آغاز کتاب


لیست اشعار
بنام کردگار هفت افلاک
ثنائی گو بر ارباب بینش
شبی آمد برش جبریل خرّم
بأکافی یکی گفت ای سرافراز
سر مردان دین صدیق اکبر
امام مطلق و شمع دو عالم
اساسی کز حیا ایمان نهادست
ز مشرق تا به مغرب گر امامست
الا ای مشک جان بگشای نافه

TotalRecords:9
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15