سی فصل


لیست اشعار
یکی پیری مرا آواز می‌داد
مر او را در جهان بس عاشقانند
طریق فقر دان راه سلامت
چه شد منصور مأمور شریعت
ز حال قاضی و مفتی چه پرسی
بگویم با تو تا حق را که دیده است
مسلمانی بود راه شریعت
بگویم با تو سری ای سخندان
بدان کانسان کامل انبیا بود
کسی از زهد و تقوی شد مسلم
محمد چون ز پیش خلق برخاست
تو ناجی را نمی‌دانی ز هالک
علوم دین بگویم با تو ای یار
بگویم با تو از احوال گردون
تو لذات جهان و حشمتش دار
بگویم با او سر عدل ای دوست
حقیقت بحر کل دریای نور است
ز حال نوح و کشتی بازگویم
مسلّم گشت او را ملک و خاتم
بگویم احتساب احوال با تو
عوام الناس را احوال بسیار
حقیقت اولیا خورشید راهند
بود هادی دین بی شک پیمبر
بتو این سر مشکل باز گویم
ز مظهر گوئیم آگاه گردان
بگویم بهر تو ای مرد دانا
شنیدستم ز دانایان اسرار
حقیقت علم ودانش علم دین است

TotalRecords:28
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15