تضمین ها


لیست اشعار
ای بهشتی رخ طوبی قد خورشید لقا
بگشای گوش هوش و بیا در سرای ما
این چار رباعی از شه تاجور است
این غزل فرمودهٔ شاه است بشنو
شاه جم جاه کلامی که بیان فرماید
زیب غزل کردم این سه بیت ملک را
تا ز شاه این پنج بیت الحق شنیدم
شاه بیت غزل بنده سه بیت از شاه است
یک دو بیت از شاه می‌خوانم نگارا گوش کن
مطربی زمزمه سر کرد سحر در گل‌زار
برخیز نگارا که ز فرمودهٔ خسرو
نشه‌ای داده به من دست از این مطلع شاه
دوش در میکده با آن صنم قافیه‌دان
ای خامهٔ مشک افشان چون نامه نگار آیی
بشنو ای تازه غزال این غزل تازهٔ شاه
پنج بیت از شه والاست در این تازه غزل

TotalRecords:16
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15